Szczepienia dziecka

Szczepienia ochronne przeciwko choro­bom zakaźnym wieku dziecięcego są bardzo istotnym warunkiem zdrowia. Chronią bo­wiem dziecko przed zachorowaniem na gruź­licę, błonicę, krztusiec, tężec, odrę, chorobę Heinego-Medina.

Do niedawna choroby te były śmiertelne w 100% (np. gruźlicze zapa­lenie opon mózgowo-rdzeniowych), powo­dowały wysoką śmiertelność (błonica, tężec), pociągały za sobą poważne komplikacje (krztusiec, odra) albo prowadziły do śmierci lub trwałego kalectwa (choroba Heinego-Medina).

Terminy szczepień okresowych określa tzw. kalendarz szczepień, według którego są prowadzone szczepienia przez poradnie dziecięce i placówki higieny szkolnej. Obowiązkiem rodziców jest zgłaszanie się z dzieckiem na szczepienia w wyznaczonych terminach. Dzieci przed szczepieniem są ba­dane przez lekarza.

Obawa rodziców przed reakcjami poszczepiennymi jest nieuzasad­niona. Reakcje te (czasem podniesiona tem­peratura ciała, nieznaczny ból lub obrzęk rączki, wolniejsze stolce) są absolutnie nie­współmierne do następstw zachorowania na tak poważne w skutkach choroby, istotnych przeciwwskazań do szczepienia jest niewiele, czasami jedynie trzeba przesunąć w czasie termin szczepienia, jeśli dziecko jest na­prawdę chore (np. ostre gorączkowe zaka­żenie, niektóre choroby ośrodkowego ukła­du nerwowego).